Aktuality

30 březen 2016

Dotační projekt Úřadu práce POVEZ II.

Již od 31.3.2016 se rozběhne druhé kolo dotačního projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Principy zůstávají stejné jako u předchozího projektu, formuláře se mírně změnily.

Nejdůležitější body nového projektu:

 • Časový rámec projektu 31.3.2016 – 30.11.2020
 • Proplacení 85 % celkových nákladů na vzdělávací aktivitu
 • Náhrada mezd za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání do výše 29 700 Kč na osobu a měsíc
 • Neporovnává se výkaz zisků a ztrát – zúčastnit se mohou i firmy mající v meziročním srovnání pokles tržeb a výkonů
 • Žádat lze o příspěvek na jakékoliv školení, vyjma zákonných školení (např. BOZP na pracovišti)
 • Manuál je k dispozici na stánkách https://portal.mpsv.cz/…rep/povez-ii

Rádi Vám s podáním žádostí poradíme.


26 listopad 2015

Ukončení podpory Windows XP a Windows Server 2003

Jak jsme Vás již dříve informovali, od 15. 7. 2015 není provoz informačního systému HELIOS Orange podporován na operačním systému Windows XP a Windows Server 2003.

V souvislosti s chystanými změnami v roce 2016 a přechodem na nové technologie Vás upozorňujeme, že od 20. 2. 2016 nebude možné spustit IS HELIOS Orange na stanicích a serverech, kde je provozován OS Windows XP a Windows Server 2003.

Termíny ukončení podpory jednotlivých verzí produktů třetích stran naleznete na webových stránkách Asseca v sekci Důležité změny.


15 listopad 2015

Kontrolní hlášení DPH

Od 1.1.2016 by měla vstoupit v platnost novela Zákona o DPH, která přináší novou významnou povinnost pro plátce DPH, a to podávat t.z.v Kontrolní hlášení DPH.

Jeho cílem je předání informaci o realizovaných fakturačních nákupech a prodejích daňových subjektů Finanční správě formou strukturovaného seznamu, a to v elektronické podobě. Takto získané informace bude Finanční správa datově zpracovávat a porovnávat vzájemné plnění daňových subjektů.

Jelikož se jedná o relativně náročnou a plně elektronickou agendu, doporučujeme tuto povinnost nepodcenit a s předstihem se připravit, a to hlavně v oblasti firemních informačních systémů.

Hlášení se bude podávat do 25. dne následujícího měsíce

Termín pro podání kontrolního hlášení závisí na typu podnikatele. Zatímco u právnických osob je sledovaným obdobím kalendářní měsíc, u fyzických osob se sledované období odvíjí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. Plátci – právnické osoby budou kontrolní hlášení podávat vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Nezáleží přitom na zdaňovacím období, plátci – právnické osoby, měsíční i čtvrtletní plátci musí kontrolní hlášení podat ve stejném termínu.

U plátců – fyzických osob je však situace rozdílná. Fyzické osoby totiž budou kontrolní hlášení podávat ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pokud tedy mají měsíční zdaňovací období, budou hlášení podávat každý měsíc, pokud se jich týká čtvrtletní zdaňovací období, hlášení vyplní a pošlou jednou za tři měsíce. Počáteční období, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016. První hlášení tedy bude nutné dodat do čtvrtka 25. února 2016 a do pondělí 25. dubna 2016.

Dokdy řešit chybu v kontrolním hlášení

Kontrolní hlášení může být řádné nebo opravné (nahrazuje-li řádné kontrolní hlášení a je podáno ve lhůtě pro podání řádného kontrolního hlášení), popřípadě následné, které se podává v případech opravy původně uvedených údajů po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení. Jde tedy o podobný systém jako v případě daňového přiznání. Následné kontrolní hlášení však musí podnikatelé podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení.

Lhůta pěti dnů platí i pro další ustanovení. Pokud totiž podnikatel nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve ho finanční úřad k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy. Jestli bude mít finanční úřad pochybnosti o správnosti údajů v podaném kontrolním hlášení, vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. Také v tomto případě platí, že do 5 dnů od oznámení výzvy musí podnikatel nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to prostřednictvím

 1. datové schránky, nebo
 2. veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku.

Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Pokuty jsou automatické bez možnosti odpuštění

Kdo své povinnosti ohledně kontrolního hlášení k DPH nesplní, čekají ho automaticky pokuty. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

 • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
 • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
 • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
 • 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Finanční úřad může navíc těm podnikatelům, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní, udělit pokutu až do výše 500 000 Kč. Netýká se to ale plátců, kteří hlášení dodatečně podají.

Na rozdíl od jiných sankcí navíc nepůjdou tyto pokuty prominout nebo odpustit, a to ani v krizových momentech, do nichž se firma může dostat, když například účetní náhle onemocní. Odborníci též upozorňují, že lhůta pěti dnů je příliš krátká a že například v případě pozdní reakce na výzvu finančního úřadu k rozptýlení pochybností může podnikatel dostat pokutu 30 tisíc korun, přestože kontrolní hlášení původně vyplnil a odevzdal v pořádku.

Kontrolní hlášení podáte jen elektronicky

Co se týče způsobu podání, kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky, a to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) nebo třeba přes datovou schránku. Plátci, kteří chtějí vytvářet XML soubory s podáním Kontrolního hlášení ve vlastní aplikaci, mají na níže uvedeném odkazu popis struktury podání. Pro vývoj softwaru 3. stranami a ověření správnosti vygenerovaných dat je součástí odkazované dokumentace také strukturální soubor v XSD pro případné testování exportu, upřesňuje na svém webu finanční správa.

Zdroj / bližší informace: http://www.podnikatel.cz/n/kontrolni-hlaseni/

29 září 2015

Elektronická evidence tržeb

Ministerstvo financí připravuje od roku 2016 zásadní změnu v evidenci hotovostních prodejů.

Intenzivně se několik měsíců s Ministerstvem financí vyjednávají podmínky, které budou pro podnikatele maximálně jednoduché, nenákladné a neomezí jejich hlavní činnost. Jako nejpřijatelnější byl nakonec zvolen systém spočívající v připojení koncových zařízení na bázi internetu nebo mobilní sítě, přičemž bude možné použít jak pokladní systémy, tak jednoduché elektronické pokladny či levnější koncové přístroje jako chytré telefony, tablety nebo malá on-line počítadla.

Podpora pro podnikatele

Za účelem přípravy provozovatelů malých jednotek připravujeme projekt., jehož cílem je maximálně podpořit malé obchodní a restaurační provozovny, a to jak ve smyslu jednoduché a správné implementace technologie, tak s ohledem na správnou aplikaci legislativních podmínek.

Aktuálně sledujeme proces tvorby finálního znění zákona, jednání o jednorázové podpoře pro obchody a restaurace do 150 m2, přeřazení malých jednotek do 80% daňových paušálů a další daňové úlevy vč. snížené sazby DPH.

Plánované zavedení elektronické evidence

V prvním čtvrtletí 2016:
provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb (NACE 55 a 56).

Ve druhém čtvrtletí 2016:
provozovatelé velkoobchodu a maloobchodu (NACE 45.1, 45.3, 45.4, pokud nejde o opravy nebo údržbu, 46 a 47).

Od třetího čtvrtletí 2016
muže být skupina podnikatelů dále rozšířena. AMSP ČR jedná o výjimkách pro konkrétní skupiny, zejména nejmenší živnostníky, pro něž by používání elektronického vykazování tržeb mohlo být technickým nebo fyzickým problémem nebo by jim provozovanou činnost zásadně omezilo.


Připravíme vám řešení na míru

Vážení zákazníci, připravujeme pro vás technická řešení pro elektronickou evidenci tržeb. Jakmile budeme mít tato řešení k dispozici, rádi vás budeme kontaktovat s nezávaznou nabídkou.21 září 2015

Aplikace E-learning

Vyvinuli jsme pro Vás novou aplikaci E-learning, která umožňuje tvorbu a správu a vyhodnocení kurzů a testů. Aplikaci je možné provozovat na samostatné internetové stránce nebo v rámci informačního systému ManIS DMS.


21 červen 2015

Konec podpory Windows XP a IS Helios

Ke dni 8. 4. 2014 ukončila společnost Microsoft rozšířenou podporu (extended support) produktů Windows XP. K datu 14. 7. 2015 bude ukončena rozšířená podpora všech produktů Windows Server 2003.

Společnost Asseco Solutions prodloužila podporu provozu systémů HELIOS (Orange/Easy) na systémech Windows XP a Windows 2003 do 14. 7. 2015.

Verze systémů HELIOS vydané po tomto datu mohou bez předchozího upozornění používat funkčnosti, které nebudou s výše zmíněnými operačními systémy kompatibilní.

Uživatelům systémů Helios doporučujeme prověřit, zda v rámci své počítačové infrastruktury tyto OS používají. V takovém případě doporučujeme přechod na aktuální verze OS.

http://www.helios.eu/…formace.html


15 listopad 2013

Pronájem kancelářských prostor (Prostějov)

Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory na Vrahovické ul.

Bližsí specifikace

 • 2× kancelář
 • zasedací místnost
 • kuchyňský kout se sociálním zařízením (včetně sprchy)
 • 1. patro
 • samostatný vchod

V případě zájmu kontaktujte p. Šmída na telefonním čísle 603 145 251

Zasedací místnost

Přesná adresa:

SwissCentrum software s.r.o.
Vrahovická 4298
Prostějov


31 květen 2013

Připomínka: ukončení podpory MS SQL 2005 k 30.9.2013

Připomínáme, že k datu 30.9.2013 bude ukončena podpora MS SQL 2005.

Pro správnou funkci IS Helios Orange je nutné přejít na některou z vývojově novějších verzí – SQL 2008 nebo SQL 2012. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.


12 listopad 2012

Ukončení podpory MS SQL 2005 serveru v HELIOS Orange

V souvislosti s ukončením podpory MS SQL 2005 serveru ze strany společnosti Microsoft ke dni 12. 4. 2011 dojde k ukončení podpory i v HELIOS Orange – a to k 1.září 2013.

Od 1. září 2013 bude možné stažení nové verze HELIOS Orange pouze s verzí MS SQL 2008 a vyšší! Doporučujeme již nyní naplánovat přechod na SQL 2012 v průběhu 1.pololetí 2013.

Stávající zákazníci HELIOS Orange mají možnost využít nabídku Runtime Embedded, která je stále cenově velmi příznivá.Pro nabídky SQL 2012 neváhejte využít služeb našeho technického od­dělení, jehož pracovníci vám rádi nabídku připraví.