projekt CZ.1.03/2.2.00/23.00339

V rámci projektu Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) je realizován v termínu od 1. 12. 2011 do 30.11.2014 projekt:

Rozšíření webové aplikace ManIS DMS (Document Management System) o informační portál zaměstnance


Číslo projektu CZ.1.03/2.2.00/23­.00339
Datum zahájení 1. 12. 2011
Datum ukončení 30.11.2014
Výše podpory 2 663 000,– Kč
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cílem předkládaného projektu je vytvoření komplexního řešení informačního sytému

Systém ManIS DMS je určen k podpoře řízení dokumentace firem pracujících dle norem pro řízení jakosti jako je např. ISO. Tato oblast se netýká pouze dokumentace, ale především se jedná o řízení procesů a jejich dokumentace. Rozšíření funkčnosti je zaměřeno na oblast řízení procesů dle systému jakosti a řízeného přístupu zaměstnanců k firemním informačním systémům.

Výstupy projektu

Zákazníky žadatele jsou malé a střední firmy, které mají zaveden, nebo budou zavádět systém managementu jakosti dle norem ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000 a jiné, a které nemají elektronické dokumentační řešení pro řízení procesů, řízení přístupů zaměstnanců k firemním informacím, pro vznik, evidenci a správu dokumentů a záznamů (nebo hledají nový webový informační systém). V rámci tohoto projektu bude 11 současných zaměstnanců přesunuto na vývoj projektu.

Jedná se o modul pro zefektivnění řízení firem, kde hlavní důraz je kladen na řízení procesů ve firmě a elektronickou komunikaci a dokumentaci. Projekt přispívá i k významné úspoře času při hledání informací z oblasti řízení.

Obsahem řešení projektu je podpora webového přístupu do aplikace, elektronická komunikace mezi zaměstnanci a podpora práce při řízení firmy a řízení elektronické dokumentace.

Stávající zaměstnanci budou pracovat na rozšíření nabídkového portfolia, které bude obsluhovat stávající i nové zákazníky. Modul ManIS DMS, určený pro podporu firem se zavedeným systémem managementu jakosti, je univerzální produkt v rámci EU. Po překladu slovníku do jazykové mutace konkrétního státu je použitelný v kterémkoliv státě EU.

Dalším výstupem budou nově vytvořená a udržená pracovní místa – 3 pracovníků. Bude se jednat o IT specialisty na pozicích programátor, konzultant, analytik. Tyto pozice plánuje obsadit žadatel absolventy SŠ, nebo VŠ.

Přínosy projektu:

  • zvýšení konkurenceschop­nosti žadatele prostřednictvím nového řešení
  • zvýšení zaměstnanosti – minimálně o 3 pracovníky z oblasti ICT

Přínos pro zákazníky:

  • finanční a časová úspora administrativních prací
  • snížení časové náročnosti při zpracování dat
  • úspora času při hledání informací z oblasti řízení
  • efektivní řízení firmy s využitím elektronické komunikace
  • efektivnější předávání informací mezi zaměstnanci
  • zvýšení efektivnosti při provádění a přípravě auditů systému managementu jakosti
  • zvýšení konkurenceschop­nosti firem